top of page

Reglement beheer staplaatsen Stichting tot behoud en beheer seizoenskampeerterrein "De Fransche Kamp

 

1. Bestaande kampeerders

1.1 Een bestaande kampeerder behoudt automatisch zijn plek, zolang hij deze niet schriftelijk of via info@defranschekamp.nl opzegt vóór 1 januari.

1.2. Bestaande kampeerders hebben het recht om op drie plaatsen een optie te nemen waar zij graag willen staan. Bij opzegging vervallen de opties.

1.3. Bestaande kampeerders hebben, naast de mogelijkheid opties te nemen, recht van staplaats te wisselen indien er staplaatsen vrijkomen. Details staan beschreven in artikel 9.

1.4. Het is bestaande kampeerders toegestaan onderling te ruilen van plek, wanneer er geen opties op één van de twee staplaatsen is. De kampeerders dienen dit voor 1 maart via administratie@defranschekamp.nl aan te geven, zodat dit gecheckt kan worden in het optieboek. Ruilen kan slechts door het bestuur geeffectueerd worden tijdens de winterstop. Dat wil zeggen dat de kampeermiddelen aan het begin van volgend seizoen van plek wisselen.

1.5. De mogelijkheid een seizoen over te slaan en weer terug te keren op dezelfde plek vervalt. Er bestaat wel een spijtoptantenregeling (zie 5.2).

 

2. Bestaande kampeerders die hun kampeermiddel wensen te verkopen en De Fransche Kamp verlaten (verkopers)

2.1. Bij verkoop van een kampeermiddel, waarbij de koper ook graag een staplaats wil betrekken op de Fransche Kamp, geldt artikel 5.1 uit het Kampeerregelement (o.a. het bestuur vooraf melden dat men het kampeermiddel wil verkopen en koper voor verkoop doorgeven aan bestuur).

2.2. Verkopers kunnen hun kampeermiddel aan de kandidaat-kampeerders op de wachtlijst aanbieden. Dit is geen plicht, slechts een moreel verzoek. Via de informele facebook pagina of het mededelingenbord kan u uw kampeermiddel aanbieden.

2.3. Bij verkoop is niet het recht op de staplaats waar het kampeermiddel zich bevindt inbegrepen wanneer er een optie op de staplaats zit (artikel 5.1 uit het Kampeerregelement).

 

3. De kopende partij (koper)

3.1. Koper verwerft een kampeermiddel en niet de staplaats waar het kampeermiddel staat. Indien een koper een kampeermiddel tijdens het kampeerseizoen verwerft mag de koper het seizoen wel afmaken op de betreffende staplaats. 

‘Kampeermiddel in deze context is een tourcaravan, stacaravan of tenthuis, kampeermiddel met een zeer tijdelijk karakter, zoals een tent of klapcaravan zijn uitgezonderd op dit artikel.

3.2. Koper heeft recht op een plek op De Fransche Kamp, toe te kennen door het bestuur, wanneer het bestuur akkoord gaat met de inschrijving van de koper, er geen optie op de staplaats is, er voldaan wordt aan artikel 5, punt 3, 4, 5 en 6 (ballotage) uit het Kampeerregelement) en er geen bestaande kampeerder van plek wil wisselen (zie 3.3.).

3.3. In aanvulling op punt 5.1 sub e. uit het Kampeerregelement; ook in het geval er geen optie op de plek aanwezig is op het moment van overdracht behoudt het bestuur zich het recht voor de plek aan een kampeerder toe te kennen die aangegeven heeft van plek te willen wisselen (1.3 uit deze notitie). Het bestuur doet daarbij steeds haar uiterste best iedereen op de staplaats naar keuze te plaatsen. Toelichting: Kopers van kampeermiddelen omzeilen in principe de wachtlijst. Dit kan ook leiden tot een prijsopdrijvend effect. Met deze maatregel wordt de aantrekkelijkheid van deze route richting een kampeerplek op De Fransche Kamp en daarmee het prijsopdrijvende effect, getemperd.

 

4. Kandidaat-kampeerders

4.1. Kandidaat-kampeerders worden opgenomen op de wachtlijst op volgorde van aanmelding (aanmeldingsdatum = datum betaling inschrijfgeld).

4.2. Kandidaat-kampeerders kunnen geen opties nemen op staplaatsen.

4.3. Vrijgekomen plekken worden vanuit administratie@defranschekamp.nl aangeboden aan de kandidaat-kampeerders. Kandidaat-kampeerders kunnen binnen één week per mail aangeven interesse te hebben in de plek. De staplaats wordt toegekend aan de kandidaat-kampeerder met de oudste betaaldatum van het inschrijfgeld.

4.4. Indien niemand interesse toont wordt de staplaats als beschikbare staplaats op de website gepubliceerd en wordt deze toegekend aan de eerste die zich daarvoor meldt.

 

5. Voorrang op de wachtlijst

5.1. Ingeschreven medebewoners (bijv. kinderen of delende gezinnen) van kampeerders die een eigen staplaats wensen te betrekken worden bovenaan de wachtlijst geplaatst, mits de hoofd- en medebewoner samen gestart zijn op de betreffende staplaats of tenminste vijf jaar ingeschreven medebewoner zijn.

5.2. Indien een kampeerder opgezegd heeft en zijn of haar kampeermiddel niet heeft verkocht aan een kandidaat-kampeerder, kan deze kampeerder gebruikmaken van een spijtoptantenregeling. De oud-kampeerder kan na één seizoen van afwezigheid terugkeren op een vrijgekomen staplaats die op volgorde van de wachtlijst aangeboden c.q. toegekend wordt. De spijtoptant wordt bovenaan de wachtlijst geplaatst.

6. Kampeermiddel overgeven aan bijgeschreven medekampeerder

6.1. Het is een hoofdkampeerder toegestaan zijn of haar kampeermiddel over te schrijven, met behoud van de staplaats aan een bijgeschreven kampeerder indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

              6.1.1.de hoofd- en medebewoner samen gestart zijn of de medekampeerder minimaal vijf jaar

              bijgeschreven staat bij de hoofdkampeerder;

              6.1.2.er geen optie rustte op de staplaats op het moment van bijschrijven.

6.2. In het geval dat aan tenminste één van beide voorwaarden niet voldaan wordt, wordt de bijgeschreven kampeerder die het kampeermiddel overneemt behandeld als ‘Koper’ (zie punt 3).

 

7. Optiehouders

7.1. Hebben het recht een staplaats waarop zij een optie houden te betrekken indien deze vrij komt of als het kampeermiddel dat op de betreffende staplaats staat van eigenaar wisselt

7.2. Ook de volgende situatie geldt als wisselen van eigenaar: Indien een kampeermiddel gedeeld wordt door verschillende kampeerders en de hoofdkampeerder het kampeermiddel overdraagt aan één van de bijgeschreven kampeerders, terwijl de optiehouder al een optie had op het moment van bijschrijven van de medekampeerder. De nieuwe hoofdkampeerder wordt in dit geval behandeld als ‘Koper’ (zie punt 3).

7.3. In het geval er meerdere opties rusten op de staplaats heeft de kampeerder die het langst een optie op de betreffende staplaats houdt het eerste recht de staplaats te accepteren.

 

8. Hardheidsclausule

8.1. Het bestuur kan te allen tijde gebruikmaken van een hardheidsclausule om af te wijken van het voorgaande, op basis van inhoudelijke, humanitaire of andere argumenten, ter beoordeling van het bestuur.

 

9. Toekennen van staplaatsen

9.1. Optiehouders worden gedurende het seizoen ingelicht als de betreffende plek vrijkomt of van eigenaar wisselt en de optiehouders aanspraak kunnen maken op de plek. Het toekennen van de overige staplaatsen vindt altijd plaats in de maanden februari en maart. Nadat alle opzeggingen binnen zijn, op uiterlijk 1 februari, is de procedure als volgt:

9.2. De eerste weken van februari worden alle optiehouders ingelicht van wie de voorkeursstaplaats beschikbaar gekomen is (voor zover dat nog niet tijdens het seizoen gebeurd is). Zij kunnen dan de nieuwe plaats accepteren. Na berichtgeving per mail heeft de eerste optiehouder drie dagen om te reageren cq. accepteren. Bij geen reactie of geen acceptatie van de staplaats wordt de staplaats aangeboden aan de volgende optiehouder. Indien een optiehouder een staplaats accepteert komt er ook weer een plek beschikbaar.

9.3. De derde volle week van februari wordt de lijst met beschikbare plaatsen gedeeld met alle bestaande kampeerders. Zij dienen uiterlijk de zevende dag een lijst te mailen naar administratie@defranschekamp.nl met daarop alle plekken die zij zouden willen betrekken op volgorde van voorkeur. De plekken worden toegekend op basis van anciënniteit (de langst staande kampeerder heeft eerst recht op zijn voorkeursplek).

9.4. In de vierde volle week van februari worden de staplaatsen die niet als voorkeur opgegeven zijn en de door verplaatsend kampeerders vrijgekomen staplaatsen nog één maal aangeboden aan de kampeerders die de lijst als bedoeld bij 9.3 geretourneerd hebben en nog niet verplaatst zijn.

9.5. In de laatste ronde worden de vrije staplaatsen aangeboden aan evenzoveel wachtende kandidaat-kampeerders. Zij hebben zeven dagen de tijd om een lijst aan te leveren op volgorde van voorkeur bij administratie@defranschekamp.nl. De plaatsen worden toegekend op basis van de plaats op de wachtlijst (langst wachtende heeft eerste keus).

9.6. Indien er na deze ronde nog plaatsen over zijn worden deze aangeboden aan de eerstvolgende op de wachtlijst en zo verder.

bottom of page