top of page

Privacy verklaring

DE FRANSCHE KAMP is eigendom van de stichting Goois Natuurreservaat, verder te noemen GNR, en sinds 1989 in beheer bij de Stichting tot Behoud en Beheer van de Fransche Kamp, verder te noemen SBB de Fransche Kamp, gevestigd aan de Burgermeester Gülcherlaan 24, 1217 PC te Hilversum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
DE FRANSCHE KAMP | Franse Kampweg 5a | 1218 XW Hilversum Website: https://www.defranschekamp.nl E-mail: info@defranschekamp.nl Telefoon: +31(0)35-6911832

Persoonsgegevens die wij verwerken
DE FRANSCHE KAMP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Geslacht - Straat
- Huisnummer
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Postcode
- Woonplaats
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@defranschekamp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
DE FRANSCHE KAMP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om goederen en diensten bij u af te leveren – DE FRANSCHE KAMP verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor aangiftes e.d..

Geautomatiseerde besluitvorming
DE FRANSCHE KAMP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van DE FRANSCHE KAMP) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DE FRANSCHE KAMP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. DE FRANSCHE KAMP is wettelijk verplicht om de door u verstrekte persoonsgegevens 7 jaar te bewaren. Dit is om fiscale en administratieve redenen.

Delen van persoonsgegevens met derden
DE FRANSCHE KAMP deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DE FRANSCHE KAMP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt DE FRANSCHE KAMP jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DE FRANSCHE KAMP gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DE FRANSCHE KAMP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@defranschekamp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DE FRANSCHE KAMP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HET BOS ROEPT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@defranschekamp.nl. DE FRANSCHE KAMP heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: - Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall. - Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden - TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun uw zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2021.

bottom of page