top of page

Kampeerreglement

Stichting tot behoud en beheer seizoenkampeerterrein “De Fransche Kamp”

 

Voor het kamperen in kampeerverblijven op seizoenkampeerterrein DE FRANSCHE KAMP, eigendom van de stichting Goois Natuurreservaat, verder te noemen GNR, en sinds 1989 in beheer bij de Stichting tot Behoud en Beheer van de Fransche Kamp, verder te noemen SBB de Fransche Kamp.

Artikel 1 TOEPASSING EN LOKATIE

 

1. Het terrein waarop, met inachtneming van de bepalingen van dit reglement, mag worden gekampeerd is het

    seizoenkampeerterrein “De Fransche Kamp”, gelegen in de gemeenten Bussum en Hilversum ten zuiden van de Franse

    Kampweg, zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart.

2. Buiten het op de kaart aangegeven seizoenkampeerterrein is kamperen niet toegestaan.

 

Artikel 2 VERGUNNINGEN

 

1. Voor het kamperen op het daarvoor aangewezen terrein is een schriftelijke verklaring vereist, afgegeven door of vanwege

    SBB de Fransche Kamp. Een nieuwe kampeerder dient zich digitaal in te schrijven. De bevestiging van inschrijving geldt als

    kampeervergunning.

    De inschrijving dient via www.defranschekamp.nl te worden aangevraagd.

2. Bij de inschrijving dient de aanvrager een geldig op zijn of haar naam gesteld identiteitsbewijs te overleggen/in te scannen

    en bewijs van inschrijving inBRP (Basisregistratie personen).

3. Bij de inschrijving dient tevens te worden vermeld:

a. naam, adres en geboortedatum van de nieuwe kampeerder;

b. het aantal medekampeerders in het kampeerverblijf onder vermelding van naam, geslacht en leeftijd

4. Voor inschrijving op een hondenplaats is overlegging van een hondenpaspoort vereist.

5. Bij de inschrijving is de aanvrager een door het bestuur van SBB de Fransche Kamp vastgesteld bedrag aan

    administratiekosten verschuldigd;

6. De aanvrager is bij vooruitbetaling een door het bestuur van SBB de Fransche Kamp vastgesteld bedrag aan kampeergeld

    verschuldigd;

7. Vergunningen worden uitsluitend verleend voor een aaneengesloten tijdvak van 26 weken vallende in de periode van 1

    april tot en met 30 september van elk kalenderjaar.

8. De vergunning wordt niet eerder verleend dan na beoordeling door de, in 5.4 en 5.5. nader geregelde,

    ballotagecommissiea.

9. Jaarlijks bepaalt het bestuur de begin- en einddatum van het kampeerseizoen. Via de nieuwsbrief informeert het bestuur de

    kampeerders hierover;

10. Op basis van de bij de inschrijvingverstrekte gegevens wordt door of namens SBB de Fransche Kamp een digitaal bestand

      gemaakt voorzien van een digitale foto van de nieuwe kampeerder of ingescand identiteitsbewijs ten behoeve van de

      eigen administratie;

11. Het bestuur van SBB de Fransche Kamp behoudt zich het recht om in voorkomende gevallen een vergunning te verlenen

      voor een kortere dan in 2.7 vastgestelde periode;

12. De inschrijving voor een hondenplaats vervalt, wanneer de kampeerder geen hond in bezit heeft;

13. Het bestuur van SBB de Fransche Kamp heeft het recht per 1 juli en 1 augustus voor het kampeerseizoen wijzingen aan te

      brengen in het kampeergeld;

14. Het gewijzigde kampeergeld wordt uiterlijk 1 februari van elk nieuw kalenderjaar schriftelijk ter kennis van de kampeerders

      gebracht;

15. Het opzeggen van een staanplaats door de vergunninghouder dient schriftelijk of per mail te geschieden voor 1 januariari

      voorafgaande aan het nieuwe seizoen;

16. Zonder opzegging, als bedoeld in 2.15, wordt de vergunning automatisch verlengd en is de vergunninghouder het

      vastgestelde kampeergeld verschuldigd;

17. Het kampeergeld is inclusief:

a.   huur van de staanplaats

b.   gebruik van alle voorzieningen, samenhangend met de staanplaats zoals toiletgebouwen met sanitaire voorzieningen,

      toegang tot de kampeerplaats, afvoer huisafval en watergebruik

c.   gemeentelijke en andere (semi)overheidsheffingen.

      Vergoedingen, welke niet zijn opgenomen, zijn ter plaatse aangegeven.

 

Artikel 3 OP- EN AFBOUW

 

1. Het kampeerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september van elk kalenderjaar;

2. Het bestuur SBB de Fransche Kamp informeert de kampeerders schriftelijk omtrent de perioden, tijden en regels betrekking

    hebbend op de aan- en afvoer van de kampeerverblijven, alsmede de op- en afbouw van dezen;

3. Behoudens de bij 3.2 vastgestelde tijden voor afvoer is het toegestaan inventaris af te voeren op de zondag van het laatste

    weekeinde van de zomervakantie van de regio Noord voor het basisonderwijs alsmede het voortgezet onderwijs tussen

    12.00 uur en 18.00 uur;

4. Kampeerverblijven en overige materialen, welke op 30 september om 16.00 uur niet van het terrein zijn afgevoerd,

    vervallen in eigendom aan SBB de Fransche Kamp en worden verwijderd op kosten van de kampeerder met een boete van

    € 200.

 

Artikel 4 VERBLIJVEN

 

1. Voor het kamperen mag gebruik worden gemaakt van de volgende kampeerverblijven met een maximale oppervlakte van

    30 m2 met inbegrip van veranda of voortent/luifel. Een kampeermiddel mag niet gemotoriseerd zijn.

a.  Tenthuisjes, uitsluitend gebouwd van zeildoek, board of hout of onbrandbaar kunststof, bestemd voor dag- en nachtverblijf

     van personen.

b.  Tenten,

c.  Caravans al dan niet uitklapbaar, ingericht en bestemd voor toeristisch kamperen, welke voldoen aan de

     Wegenverkeersreglement voorzien van luchtbanden met een snelheid van tenmiste 15 km/uur over de openbare weg door

     een personenauto en/of tractor moet kunnen worden voortbewogen

d.  Bijtenten en schuurtjes, op elke staanplaats mag één bijtent of schuurtje worden geplaatst met een oppervlakte van ten

     hoogste 6 m². Voor de bijtent of schuurtje is geen extra kampeergeld verschuldigd.

2. Kampeerverblijven en de daarbij behorende bijtenten of schuurtjes die, qua uiterlijk en soliditeit, niet aan redelijke eisen

    voldoen, zulks ter beoordeling van het bestuur van SBB de Fransche Kamp, dienen op eerste aanzegging te worden

    verbeterd, vervangen of afgebroken. Bij het hieraan niet voldoen, worden zij afgebroken en opgeslagen door of vanwege

    SBB de Fransche Kamp op kosten en voor verantwoording van de nalatige met een boete van € 50.

 

Artikel 5 VERKOOP, VERHUUR EN BALLOTAGE

 

1. Verkoop van het kampeerverblijf, door de vergunninghouder, is toegestaan onder de navolgende voorwaarden:

a.  het bestuur SBB de Fransche Kamp dient vooraf schriftelijk of per mail van het voornemen in kennis te worden gesteld;

b.  de verkoper dient de koper nog vóór de overdracht, aan te melden, opdat de koper op de hoogte kan worden gebracht

     van de geldende bepalingen en zich kan inschrijven;

c.  de vergunninghouder heeft vóór de verkooptransactie het totaal verschuldigde kampeergeld (ongeacht de verkoopdatum)

     aan SBB de Fransche Kamp voldaan, behoudens wanneer de koper bij aanmelding het (restant) kampeergeld voldoet;

d.  het bestuur SBB de Fransche Kamp bemiddelt niet bij de verkoop;

e.  bij de verkoop is niet het recht op de staanplaats inbegrepen. Het bestuur SBB de Fransche Kamp behoudt zich derhalve

     het recht de koper voor het nieuwe (komende) seizoen een andere staanplaats toe te wijzen in geval van een optie op de

     staanplaats, zulks in overleg met de koper

2. Verhuur van het kampeerverblijf, door de vergunninghouder, mag niet anders plaatsvinden dan na het aangaan van een

    verhuurovereenkomst met het bestuur van SBB de Fransche Kamp;

3. Nieuwe aanvragen van een vergunning worden gedurende één seizoen geballoteerd;

4. De ballotagecommissie heeft tot doel, naast hetgeen in de statuten is vastgelegd, de sfeer, veiligheid en rust op het

    kampeerterrein te waarborgen;

5. De ballotagecommissie, genoemd in 2.5, wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur van SBB de Fransche Kamp;

6. De ballotageperiode beslaat één kampeerseizoen.

7. Kampeerders kunnen maximaal drie opties op een andere staanplaats nemen. Zodra deze andere staanplaats beschikbaar

    komt kan de kampeerder aangeven het nieuwe seizoen hier gebruik van te willen maken.

8. Bij het niet voldoen aan betalingsverplichtingen aan het bestuur vervalt het kampeermiddel als borg aan het bestuur.

    Dit ontslaat de kampeerder niet van betaling.

 

Artikel 6 VOERTUIGEN

1. Meegebrachte motorvoertuigen dienen te worden geparkeerd op de daarvoor aangewezen parkeerterreinen;

2. Behoudens de in artikel 3 vastgestelde tijden is het verboden zich met een motorvoertuig op het kampeerterrein te bevinden,

    behoudens in gevallen van calamiteiten of met toestemming van of vanwege het bestuur SBB de Fransche Kamp.

3. Te allen tijde mogen uitsluitend de verharde wegen stapvoets bereden worden met een maximale snelheid van 15 km per

    uur.

4. Het meenemen van en naar het kampeerverblijf van een rijwiel of een rijwiel met hulpmotor (mits uitgeschakeld) is

    toegestaan.

5. Rijwielen mogen op het kampeerterrein alleen bereden worden op de verharde wegen.

6. Gemotoriseerde invalidenvoertuigen hebben alleen toegang tot het kampeerterrein na verkregen schriftelijke toestemming

    van het bestuur van SBB de Fransche Kamp. Hieraan kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.

7. Het is niet toegestaan motorvoertuigen te wassen of te repareren op het kampeerterrein of de parkeerterreinen.

8. Het plegen van onderhoud aan motorvoertuigen is verboden op het kampeerterrein of de parkeerterreinen.

 

Artikel 7 BEPALINGEN

 

1. De kampeerder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van alle bepalingen krachtens de Wet, de Algemeen

    Plaatselijke Verordening en dit Reglement, alsmede voor alle handelingen van de op de vergunning vermelde

    medekampeerders, logés, huurders en bezoekers.

2. Het gebruik van zwembad, speeltoestellen, garderobe in recreatieruimte en het vervoer van kampeermiddelen op de

    Fransche Kamp is voor eigen risico van de kampeerder.

3. Iedere kampeerder, huurder, logé en bezoeker wordt geacht kennis te nemen van de vastgestelde bepalingen en regels en

    zich hieraan te houden.

4. De kampeerverblijven, bijtenten of schuurtjes, noch de standplaats mogen voorzien zijn van demonstratieve of op enigerlei

    wijze kwetsende vlaggen, voorwerpen of opschriften.

5. De kampeerders zijn verplicht:

a.  te allen tijde de aanwijzingen, gegeven door het bestuur of door personen aangewezen door het bestuur SBB de Fransche

     Kamp, onmiddellijk en volledig op te volgen;

b.   elk geval van brand/open vuur onverwijld te melden;

c.   gebruik te maken van de openbare toiletten;

d.   de nabije omgeving van hun kampeerverblijf in nette staat te houden;

e.   het kampeerverblijf en bijtent of schuurtje vóór 1 mei te installeren en de opstalkarren/aanhangwagens te verwijderen;

f.    het kampeerverblijf zodanig te plaatsen, opdat de privacy van de andere kampeerders zoveel als mogelijk gewaarborgd

      wordt

g.   bij beëindiging van het kampeerseizoen alle sporen van hun verblijf te verwijderen

6. Caravans moeten voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Voor het vervoer van caravans van de Fransche Kamp dienen

    de caravans voorzien te zijn van goed onderhouden banden en dissel met goedwerkende kop op de dissel. Wanneer dit

    niet het geval is, dienen deze caravans met een oplegger vervoerd te worden.

 

 

Artikel 8 OVERIGE BEPALINGEN

 

1. Naast hetgeen verboden is krachtens de Wet of Algemene Plaatselijke Verordening, is het verboden om:

a. bodemverbetering (zoals bemesting of water geven) toe te passen, de bodem te egaliseren of zaden in te zaaien,

    beplanting, verharding en/of afrastering op of nabij de staanplaats aan te brengen. Hiervan uitgezonderd is het plaatsen

    van ten hoogste één windscherm met een maximale lengte van 5 meter;

b. gaten, geulen of anderzijds in de grond te graven;

c. handelingen te verrichten (bijvoorbeeld het bevestigen van waslijnen, hangmat e.d.), waardoor (hout)gewassen worden of

    kunnen worden beschadigd;

d. in bomen te klimmen;

e. brandende of gloeiende voorwerpen, zoals bijvoorbeeld eindjes sigaar, sigaret of lucifer weg te werpen of een gloeiende

    pijp uit te kloppen;

f.  open vuren of kachels te stoken, waaronder niet begrepen goedgekeurde kook- en/of verwarmingstoestellen;

g. brandende kook-, verlichtings- of gas danwel elektrische verwarmingstoestellen onbewaakt te laten;

h. te barbecueën indien dit verbod door of vanwege het bestuur van SBB de Fransche Kamp kenbaar is gemaakt;

i. de stilte en/of rust te verstoren tussen 22.00 uur en 08.00 uur;

j. zich te begeven in de openbare ruimten onder invloed van drank of drugs;

k. in het openbaar gebruiken of het in bezit hebben van hard- of softdrugs;

l.  zich aanstootgevend te kleden of te zonnebaden;

m. huis- of andere dieren mee te brengen, behoudens hulphonden (na toestemming van het bestuur) of honden op de daarvoor

    aangewezen hondenplaatsen;

n. de eigenaar van de toegestane hond dient vanaf Franse Kampweg tegenover de Gamma/Hocras de kortste route te nemen

    naar de staanplaats;

o. de hond mag op geen enkele wijze andere kampeerders of bezoekers overlast bezorgen;

p. kampeerders, die zich niet houden aan de geldende regels of wiens hond overlast veroorzaakt, kan de toegang tot het

    kampeerterrein ontzegd worden dan wel verzocht worden de hond niet meer mee te nemen.

q. de toegestane honden dienen te allen tijde op het terrein van GNR alsmede op het seizoenkampeerterrein aangelijnd te

    zijn;

r.  logés te hebben, tenzij aangemeld bij en met toestemming van het bestuur SBB de Fransche Kamp;

s. waren, diensten en/of drukwerk aan te bieden, te verspreiden, te leveren of te verkopen, tenzij met schriftelijke toestemming

    van het bestuur van SBB de Fransche Kamp;

t.  bal- of andere spelen te beoefenen op andere dan de daartoe aangewezen speelvelden;

u. het kampeerverblijf, de staanplaats en de openbare voorzieningen anders te gebruiken dan waartoe zij uitsluitend zijn

    bestemd;

v.  chemische middelen, behoudens toiletspoelingen,  in de sanitaire voorzieningen  door te spoelen;

w. de openbare wasgelegenheden te gebruiken als groente en/of vaatwasplaatsen;

x.  een buitenantenne met een hoogte van meer dan 2m. te plaatsen;

y.  een trampoline bij het kampeermiddel te plaatsen;

z.  uitgerolde waterslangen langer dan noodzakelijk te laten liggen, dit in verband met het mogelijk ontstaan van een

     legionella besmetting.

aa. huishoudelijk afval aan te bieden anders dan op in de vuilcontainer tussen 8.00 en 22.00 uur, verpakt in deugdelijke en

     goed afgesloten vuilniszakken;

bb. grof afval waar dan ook te deponeren;

cc. glas, oud papier of ijzer te deponeren, anders dan in de daartoe bestemde containers

dd. (huishoudelijk) afvalwater direct op of in de bodem te lozen. Het gebruik van een vuilwatercontainer, om het afvalwater op

      te slaan en te lozen in het toiletgebouw, is verplicht.

2. Oud-kampeerders met een financiële schuld aan het bestuur van SBB de Fransche Kamp hebben geen toegang tot de Fransche Kamp. Kampeerders mogen deze oud-kampeerders geen overnachting aanbieden.

 

Artikel 9 BIJ OVERTREDING

 

1. Bij overtreding van enige bepaling van de Wet, Algemene Plaatselijke Verordening of dit Reglement is het bestuur van SBB 

    de Fransche Kamp bevoegd:

a. de kampeervergunning onmiddellijk in te trekken

b. de overtreder van het kampeerterrein te (laten) verwijderen

c. proces-verbaal te doen laten opmaken

d. het kampeerverblijf te (doen) verwijderen en voor verantwoording en op kosten van de vergunninghouder op te slaan

e. rekeninghoudende met de aard van de overtreding, de overtreder een boete en/of beperkingen op te leggen, dan wel de      algehele toegang tot het kampeerterrein te ontzeggen 

2. Bij intrekking van de kampeervergunning, tengevolge van overtreding van enige bepaling krachtens de Wet, Algemene

    Plaatselijke Verordening of dit Reglement, vindt geen restitutie plaats van het betaalde kampeergeld.

3. Elke schade SBB de Fransche Kamp, GNR of overige kampeerders aangebracht door kampeerders, huurders, logés of

    bezoekers dient door de kampeerder te worden vergoed.

4. SBB de Fransche Kamp is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aanpersonen of enig goed van kampeerders,

    huurders, logés of bezoekers of enige schade veroorzaakt door een dezer personen.

5. Het voor korte of langere tijd onbeheerd achterlaten van kampeerverblijven of enig ander goed is geheel voor risico van de

    vergunninghouder.

6. Bij het zich houden aan de gestelde bepalingen en regels neemt het bestuur van SBB de Fransche Kamp geen enkele

    verantwoording op zich inzake de veiligheid van personen of goederen.

 

Artikel 10 KLACHTEN EN WENSEN

 

1. Klachten dienen schriftelijk of per mail voorzien van naam ter kennis van het bestuur SBB de Fransche Kamp te worden

    gebracht.

2. Anonieme klachten worden door het bestuur SBB de Fransche Kamp niet in behandeling genomen.

3. Ter behandeling van de klacht kunnen eventueel betrokken partijen ter ondersteuning en verduidelijking desgewenst

    mondeling gehoord worden.

4. Na behandeling van de klachten worden de betrokken partijen mondeling dan wel schriftelijk in kennis gesteld van het

    resultaat van de afhandeling, afspraken en eventuele beslissing van het bestuur SBB de Fransche Kamp.

5. Het plaatsen van maximaal 3 opties op een andere staanplaats kan per mail naar het bestuur van SBB de Fransche Kamp..

    Hierbij dient men rekening te houden met het plaatsen op een wachtlijst.

7. Het bestuur SBB de Fransche Kamp behoudt zich het recht af te wijken van hetgeen gesteld in hoofdstuk 10 in gevallen van

    een medische indicatie met overlegging van een medische verklaring.

 

 

 

Artikel 11 SLOTBEPALING

 

1. Iedere nieuwe kampeerder ontvangt bij inschrijving een exemplaar van het reglement .

2. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van SBB de Fransche Kamp.

4. Alle aan dit reglement voorafgaande reglementen komen na ondertekening van dit reglement te vervallen.

 

 Vastgesteld door het bestuur van de Stichting tot Behoud en Beheer van de Fransche Kamp op 17 januari 2012

 

Al dus opgemaakt te Hilversum,  februari 2012

 

Voorzitter SBB de Fransche Kamp    F. Salman

Secretaris SBB de Fransche Kamp     M.M. Verkerk-Rademaker

Voorzitter GNR  K.J. Dosker

Directeur-rentmeester GNR a.i. L. van Malsen 

bottom of page